تقويم اجرايي آزمون هاي هماهنگ و ادواري سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور- سال 1391

آزمون هاي هماهنگ

آزمون هاي ادواري

مرحله

تاريخ آزمون كتبي

مرحله

تاريخ آزمون كتبي

مرحله اول

15/2/1391

مرحله اول

5/3/1391

مرحله دوم *

19/3/1391

مرحله سوم

30/4/1391

مرحله دوم

3/6/1391

مرحله چهارم *

10/6/1391

مرحله پنجم

28/7/1391

مرحله سوم

19/8/1391

مرحله ششم *

10/9/1391

مرحله هفتم

22/10/1391

مرحله چهارم

13/11/1391

مرحله هشتم

18/12/1391
توضيحات:

1- در هرمرحله از آزمون كار آموز فقط حق شركت در آزمون يك حرفه را دارد.

2- در مراحل هشت گانه آزمون هاي هماهنگ، برگزاری آزمون كليه حرفه ها قابل اجرا مي باشد.

3- آزمون هاي ادواري صرفاً در تاريخ هاي مشخص شده در جدول بالا به صورت هماهنگ كشوري برگزار مي شود.

4- آزمون دانش آموزان شاخه كار دانش وزارت آموزش و پرورش در مراحل دوم، چهارم، ششم (ستاره دار) برگزار مي گردد.

5- آزمون پايان دوره كليه كارآموزان بخش هاي مختلف آموزشی اعم از مراكز ثابت، كارگاه هاي واگذاري، روستايي، صنايع، جوار دانشگاه، زندان، پادگان و تفاهمنامه ها صرفاً در تاریخ های هشت گانه فوق الذکربرگزار مي شود.

6- مناطق مي توانند با هماهنگي دفتر ارزشيابي مهارت ، در صورت وجود كارآموزان بيشتر از ظرفيت حوزه هاي آزموني استان روز پنج شنبه قبل از هر یک از تاریخ های هشت گانه براي اجراي آزمون برنامه ريزي نمايند.منوی اصلیسوالاتثبت نامکارت اعتباریتعویض گواهینامهآزمون عملیاز من بپرسنتایج آزمون
تاريخ
 31 ارديبهشت 1397