اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پشتيباني
نتایج آزمون
از من بپرس

امروز : 15 آذر ماه 1400 هجري شمسي   هم اکنون ->

آی پی شما : 3.81.89.248
از من بپرس
جدول زمانبندی
دفترچه راهنما
خرید کارت
ثبت نام
ویرایش

  • براي مشاهده کارنامه بر روي مرحله آزموني که در آن ثبت نام کرده ايد کليک نماييد.سال برگزاری آزمون کتبی       نوع آزمون      


رديفمرحله آزمونبازه دريافت کارنامه
1مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 1400" تا 1401/12/29
2مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله اول نیروهای مسلح ۱۴۰۰"1400/02/30 تا 1400/12/30
3مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰"1400/03/30 تا 1400/12/30
4مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۰"1400/04/30 تا 1400/12/30
5مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله چهارم نیروهای مسلح ۱۴۰۰"1400/05/30 تا 1400/12/30
6مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۰"1400/06/30 تا 1400/12/30
7مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله ششم نیروهای مسلح ۱۴۰۰"1400/07/30 تا 1400/12/30
8مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله هفتم نیروهای مسلح ۱۴۰۰"1400/08/30 تا 1400/12/30
9مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1400"1400/04/06 تا 1400/10/30
10مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "فوق العاده صنعت ساختمان 1400"1400/04/15 تا 1400/10/30
11مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 1400" تا 1401/12/29
12مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید صنعت ساختمان 1400" تا 1401/12/29
13مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید تفاهم نامه 1400" تا 1401/12/29
14مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "فوق العاده تفاهمنامه 1400"1400/04/06 تا 1400/10/30
15مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه در سال 1400" تا 1400/12/29
16مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله اول آزمون تفاهمنامه 1400"1400/04/06 تا 1400/10/30
17مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 1400" تا 1401/12/29
18مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "فوق العاده هماهنگ تیر 1400"1400/04/06 تا 1400/10/30
19مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "* آزمون آنلاین"1392/10/23 تا 1400/12/29
20مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله سوم آزمون هماهنگ 1400"1400/04/06 تا 1400/12/29
21مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان " مرحله هفتم آزمون هماهنگ 1400"1400/08/11 تا 1400/12/29
22مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف در سال 1400"1400/01/01 تا 1400/12/28
23مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 99" تا 1400/12/29
24مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 1399" تا 1400/12/29
25مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه در سال 99" تا 1400/12/29
26مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 99" تا 1400/12/29
27مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف در سال 99" تا 1400/12/29