پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پاسخگویی الکترونیک
نتایج آزمونامروز : 7 آذر ماه 1393 هجري شمسي   هم اکنون :
آی پی شما : 54.87.134.115

  • براي مشاهده کارنامه بر روي مرحله آزموني که در آن ثبت نام کرده ايد کليک نماييد.سال برگزاری آزمون کتبی       نوع آزمون      


رديفمرحله آزمونبازه دريافت کارنامه
1مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "۹۳ ادواری مرحله سوم"1393/08/10 تا 1393/11/10
2مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1393/08/24 تا 1393/11/24
3مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1393/07/12 تا 1393/10/12
4مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله ‍پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1393/08/24 تا 1393/11/24
5مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1393/07/11 تا 1393/10/11
6مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله چهارم"1392/11/30 تا 1394/01/01
7مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله اول"1392/03/22 تا 1394/01/01
8مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله دوم"1392/06/02 تا 1394/01/01
9مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله سوم"1392/08/07 تا 1394/01/01
10مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 92" تا 1394/01/01
11مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 92" تا 1394/01/01
12مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/08/21 تا 1394/01/01
13مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله هشتم اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/12/21 تا 1394/01/01
14مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/07/13 تا 1394/01/01
15مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله هفتم اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/11/19 تا 1394/01/01
16مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "۹۲ مرحله سوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/06/06 تا 1394/01/01
17مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله ششم اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/10/04 تا 1394/01/01
18مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله اول آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/03/01 تا 1394/01/01
19مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله دوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/04/19 تا 1394/01/01
20مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/11/19 تا 1394/01/01
21مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/10/04 تا 1394/01/01
22مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/12/21 تا 1394/01/01
23مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/03/01 تا 1394/01/01
24مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/08/21 تا 1394/01/01
25مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 92" تا 1394/01/01
26مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/04/19 تا 1394/01/01
27مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/06/06 تا 1394/01/01
28مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/07/13 تا 1394/01/01