اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پاسخگویی الکترونیک
نتایج آزمون
از من بپرس

امروز : 10 ارديبهشت ماه 1396 هجري شمسي   هم اکنون :

آی پی شما : 23.20.9.71
از من بپرس
جدول زمانبندی
دفترچه راهنما
خرید کارت
ثبت نام
ویرایش

  • براي مشاهده کارنامه بر روي مرحله آزموني که در آن ثبت نام کرده ايد کليک نماييد.سال برگزاری آزمون کتبی       نوع آزمون      


رديفمرحله آزمونبازه دريافت کارنامه
1مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 96" تا 1399/12/29
2مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 96" تا 1399/12/29
3مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 96" تا 1399/12/29
4مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "* آزمون آنلاین"1392/10/23 تا 1399/12/29
5مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 96" تا 1399/12/29
6مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف در سال 96" تا 1399/12/29
7مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 95" تا 1399/12/29
8مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 95" تا 1399/12/29
9مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان"1395/07/01 تا 1396/06/25
10مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان " 95 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان"1395/08/08 تا 1396/04/08
11مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان"1395/09/06 تا 1396/06/06
12مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان"1395/10/05 تا 1396/05/30
13مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان"1395/11/02 تا 1396/07/30
14مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله نهم آزمون صنعت ساختمان"1395/12/07 تا 1396/08/30
15مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 95" تا 1399/12/29
16مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1395/07/01 تا 1396/07/01
17مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان " 95 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1395/08/08 تا 1396/04/08
18مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1395/09/06 تا 1396/06/06
19مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1395/10/05 تا 1396/05/30
20مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1395/11/02 تا 1396/07/30
21مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 مرحله نهم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1395/12/07 تا 1396/08/30
22مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "95 هماهنگ مرحله دهم خاص تهران"1395/12/20 تا 1396/03/31
23مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مسابقه ویژه مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد 95"1396/01/20 تا 1396/03/31
24مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 95" تا 1399/12/29
25مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف در سال 95" تا 1399/12/29
26مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 94" تا 1399/12/29
27مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 94" تا 1399/12/29
28مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 94" تا 1399/12/29
29مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "94 هماهنگ مرحله چهارم"1394/06/24 تا 1397/06/24
30مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 94" تا 1399/12/29
31مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف در سال 94" تا 1399/12/29
32مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 93" تا 1399/12/29
33مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون الکترونیک ( ارزشیابی آموزشی - سطح مقدماتی )" تا 1399/12/29
34مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "المپیاد آموزش پرورش" تا 1399/12/29
35مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "دانش" تا 1399/12/29
36مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "۹۳ ادواری مرحله اول"1393/03/25 تا 1399/12/29
37مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "۹۳ ادواری مرحله دوم"1393/05/20 تا 1399/12/29
38مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "۹۳ ادواری مرحله سوم"1393/08/10 تا 1399/12/29
39مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مسابقات آزاد جوش" تا 1399/12/29
40مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مسابقات مهارت ویژه معلولین" تا 1399/12/29
41مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله اول مربیان پرورشی آموزش و پرورش رامسر" تا 1399/12/29
42مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله دوم مربیان پرورشی آموزش و پرورش رامسر" تا 1399/12/29
43مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 آزمون استانداری"1393/09/20 تا 1399/12/29
44مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 93" تا 1399/12/29
45مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله دوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1393/04/14 تا 1399/12/29
46مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله اول آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1393/03/03 تا 1399/12/29
47مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله سوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1393/05/29 تا 1399/12/29
48مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1393/07/12 تا 1399/12/29
49مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1393/08/24 تا 1399/12/29
50مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله ششم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1393/10/01 تا 1399/12/29
51مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 93" تا 1399/12/29
52مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1393/04/14 تا 1399/12/29
53مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1393/03/03 تا 1399/12/29
54مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1393/05/29 تا 1399/12/29
55مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله ‍پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1393/08/24 تا 1399/12/29
56مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1393/10/01 تا 1399/12/29
57مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 93" تا 1399/12/29
58مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 هماهنگ مرحله اول"1393/03/06 تا 1399/12/29
59مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 هماهنگ مرحله دوم"1393/04/17 تا 1399/12/29
60مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 هماهنگ مرحله سوم"1393/06/05 تا 1399/12/29
61مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 هماهنگ مرحله چهارم"1393/07/18 تا 1399/12/29
62مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 هماهنگ مرحله پنجم"1393/08/27 تا 1399/12/29
63مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "93 هماهنگ مرحله ششم"1393/10/01 تا 1399/12/29
64مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف در سال 93" تا 1399/12/29
65مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله اول شهرستانی المپیاد ملی مهارت" تا 1399/12/29
66مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله چهارم"1392/11/30 تا 1399/12/29
67مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله اول"1392/03/22 تا 1399/12/29
68مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله دوم"1392/06/02 تا 1399/12/29
69مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون استانداری سیستان" تا 1399/12/29
70مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون استخدامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور" تا 1399/12/29
71مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله سوم"1392/08/07 تا 1399/12/29
72مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 92" تا 1399/12/29
73مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 پردیس 1" تا 1399/12/29
74مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 پردیس 2" تا 1399/12/29
75مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "حج و زیارت" تا 1399/12/29
76مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله دوم آزمون حج و زیارت"1392/09/21 تا 1399/12/29
77مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله دوم شهرستانی المپیاد ملی مهارت"1392/12/27 تا 1399/12/29
78مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله ششم اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/10/04 تا 1399/12/29
79مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله اول آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/03/01 تا 1399/12/29
80مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله دوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/04/19 تا 1399/12/29
81مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "۹۲ مرحله سوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/06/06 تا 1399/12/29
82مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/07/13 تا 1399/12/29
83مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 92" تا 1399/12/29
84مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/08/21 تا 1399/12/29
85مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله هشتم اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/12/21 تا 1399/12/29
86مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/11/19 تا 1399/12/29
87مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/10/04 تا 1399/12/29
88مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/03/01 تا 1399/12/29
89مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/04/19 تا 1399/12/29
90مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/06/06 تا 1399/12/29
91مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/07/13 تا 1399/12/29
92مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 92" تا 1399/12/29
93مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/08/21 تا 1399/12/29
94مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/12/21 تا 1399/12/29
95مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 هماهنگ مرحله اول"1392/02/30 تا 1399/12/29
96مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 هماهنگ مرحله دوم"1392/04/25 تا 1399/12/29
97مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 هماهنگ مرحله سوم"1392/05/10 تا 1399/12/29
98مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 هماهنگ مرحله چهارم"1392/07/13 تا 1399/12/29
99مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 هماهنگ مرحله پنجم"1392/08/20 تا 1399/12/29
100مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 هماهنگ مرحله ششم"1392/10/04 تا 1399/12/29
101مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 هماهنگ مرحله هفتم"1392/11/19 تا 1399/12/29
102مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "92 هماهنگ مرحله هشتم"1392/12/24 تا 1399/12/29
103مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان " 92 آزمون آزمایشی مرحله اول"1391/12/27 تا 1399/12/29
104مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 92" تا 1399/12/29
105مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون آنلاین مرحله دوم 92"1392/05/10 تا 1399/12/29
106مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون آنلاین مرحله اول 92" تا 1399/12/29
107مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 ادواری مرحله اول"1391/03/16 تا 1399/12/29
108مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 ادواری مرحله دوم"1391/06/04 تا 1399/12/29
109مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 ادواری مرحله سوم"1391/08/27 تا 1399/12/29
110مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 ادواری مرحله چهارم"1391/11/21 تا 1399/12/29
111مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 آزمون عمومی توسعه"1390/12/23 تا 1399/12/29
112مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "استانداری خوزستان" تا 1399/12/29
113مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "استانداری تهران" تا 1399/12/29
114مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون استخدامی استان آذربایجان شرقی" تا 1399/12/29
115مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون آنلاین" تا 1399/12/29
116مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون آنلاین" تا 1399/12/29
117مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله اول صنعت و ساختمان"1391/03/16 تا 1399/12/29
118مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله دوم صنعت و ساختمان"1391/03/24 تا 1399/12/29
119مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله سوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1391/04/30 تا 1399/12/29
120مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1391/06/23 تا 1399/12/29
121مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1391/08/02 تا 1399/12/29
122مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله ششم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1391/09/14 تا 1399/12/29
123مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله هفتم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1391/11/07 تا 1399/12/29
124مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله هشتم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان"1391/12/28 تا 1399/12/29
125مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله اول تفاهمنامه"1391/03/16 تا 1399/12/29
126مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله دوم تفاهمنامه"1391/03/24 تا 1399/12/29
127مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1391/04/30 تا 1399/12/29
128مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1391/06/23 تا 1399/12/29
129مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1391/08/02 تا 1399/12/29
130مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1391/09/14 تا 1399/12/29
131مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1391/11/07 تا 1399/12/29
132مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1391/12/23 تا 1399/12/29
133مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله اول"1391/03/17 تا 1399/12/29
134مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله دوم"1391/03/24 تا 1399/12/29
135مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله سوم"1391/05/07 تا 1399/12/29
136مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله چهارم"1391/06/23 تا 1399/12/29
137مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله پنجم"1391/08/09 تا 1399/12/29
138مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله ششم"1391/09/15 تا 1399/12/29
139مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله هفتم"1391/11/25 تا 1399/12/29
140مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله هشتم"1391/12/27 تا 1399/12/29
141مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 هماهنگ مرحله هشتم روز پنج شنبه"1391/12/24 تا 1399/12/29
142مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "91 آزمون تخصصی توسعه"1390/12/23 تا 1399/12/29
143مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "استانداری خوزستان تخصصی" تا 1399/12/29
144مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "90 ادواری دوم آزمون سراسری ادواری "1390/11/25 تا 1399/12/29
145مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "90 ادواری اول آزمون سراسری"1391/02/26 تا 1399/12/29
146مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تست" تا 1399/12/29
147مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون استخدامی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي" تا 1399/12/29
148مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون (تست)" تا 1399/12/29
149مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "" تا 1399/12/29
150مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون استخدامی استان خراسان رضوی" تا 1399/12/29