اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پاسخگویی الکترونیک
نتایج آزمونامروز : 10 بهمن ماه 1393 هجري شمسي   هم اکنون :
آی پی شما : 54.87.129.16 • در حال حاضر سه نوع آزمون در این سایت مورد ثبت نام قرار می گیرد :
  ۱. آزمون ادواری
  ۲. آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان
  ۳. آزمون تفاهم نامه های صنایع دستی
  ۴. آزمون المپیاد
  که برای اطلاع از حرفه هایی که در هر کدام از این مراحل مورد آزمون قرار می گیرد با فرا رسیدن زمان ثبت نام مرحله آزمونی مورد نظر ، از بخش جستجوی حرفه در منوی ثبت نام اقدام به مشاهده حرفه های موجود برای ثبت نام در آن مرحله نماییدلطفا نوع آزمون را انتخاب نمایید      
جدول زمانبندي مراحل آزمون ادواري

عنوان آزمون

ثبت نام اینترنتی

ویرایش اطلاعات شخصی / مشخصات

اخذ کارت ورود به جلسه

تاریخ آزمون کتبی

اعلام نتایج آزمون کتبی

آزمون آنلاین 1392/01/01 لغايت 1392/01/01 1392/01/01 لغايت 1392/01/01 1392/01/01 لغايت 1392/01/01 1391/01/01 -
آزمون آنلاین 1392/01/01 لغايت 1392/01/01 1392/01/01 لغايت 1392/01/01 1392/01/01 لغايت 1392/01/01 1391/12/09 -
آزمون الکترونیک ( ارزشیابی آموزشی - سطح مقدماتی ) 1393/01/17 لغايت 1393/01/18 - لغايت 1393/01/27 -
المپیاد آموزش پرورش 1393/02/02 لغايت 1393/02/05 1393/02/03 لغايت 1393/02/04 1393/02/07 لغايت 1393/02/09 1393/02/09 -
۹۳ ادواری مرحله اول 1393/02/16 لغايت 1393/02/26 1393/02/30 لغايت 1393/02/31 1393/03/19 لغايت 1393/03/22 1393/03/23 1393/03/25
۹۳ ادواری مرحله دوم 1393/04/11 لغايت 1393/04/21 1393/04/23 لغايت 1393/04/25 1393/05/13 لغايت 1393/05/16 1393/05/17 1393/05/20
۹۳ ادواری مرحله سوم 1393/06/25 لغايت 1393/07/03 1393/07/08 لغايت 1393/07/09 1393/07/28 لغايت 1393/08/01 1393/08/02 1393/08/10
۹۳ ادواری مرحله چهارم 1393/10/24 لغايت 1393/11/03 1393/11/07 لغايت 1393/11/09 1393/11/27 لغايت 1393/11/29 1393/12/01 1393/12/09
93 مسابقات آزاد جوش 1393/02/31 لغايت 1393/03/13 1393/02/20 لغايت 1393/02/25 1393/03/20 لغايت 1393/03/22 1393/03/23 -
93 مسابقات مهارت ویژه معلولین 1393/04/25 لغايت 1393/05/06 - 1393/05/13 لغايت 1393/05/16 1393/05/17 -
93 مرحله اول مربیان پرورشی آموزش و پرورش رامسر 1393/05/21 لغايت 1393/05/21 - 1393/05/22 لغايت 1393/05/22 1393/05/23 -
93 مرحله دوم مربیان پرورشی آموزش و پرورش رامسر 1393/05/26 لغايت 1393/05/27 - 1393/05/22 لغايت 1393/05/22 1393/05/29 -
جدول زمانبندي مراحل آزمون تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان

عنوان آزمون

ثبت نام اینترنتی

ویرایش اطلاعات شخصی / مشخصات

اخذ کارت ورود به جلسه

تاریخ آزمون کتبی

اعلام نتایج آزمون کتبی

93 مرحله دوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان 1393/03/10 لغايت 1393/03/17 1393/03/17 لغايت 1393/03/18 1393/04/02 لغايت 1393/04/04 1393/04/05 1393/04/14
93 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1393/03/10 لغايت 1393/03/17 1393/03/17 لغايت 1393/03/18 1393/04/02 لغايت 1393/04/04 1393/04/05 1393/04/14
93 مرحله اول آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان 1393/02/02 لغايت 1393/02/12 1393/02/13 لغايت 1393/02/14 1393/02/22 لغايت 1393/02/29 1393/02/25 1393/03/03
93 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1393/02/02 لغايت 1393/02/12 1393/02/13 لغايت 1393/02/14 1393/02/22 لغايت 1393/02/24 1393/02/25 1393/03/03
93 مرحله سوم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان 1393/05/01 لغايت 1393/05/06 1393/05/08 لغايت 1393/05/09 1393/05/20 لغايت 1393/05/22 1393/05/23 1393/05/29
93 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1393/05/01 لغايت 1393/05/06 1393/05/08 لغايت 1393/05/09 1393/05/20 لغايت 1393/05/22 1393/05/23 1393/05/29
93 مرحله چهارم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان 1393/06/08 لغايت 1393/06/13 1393/06/15 لغايت 1393/06/16 1393/06/31 لغايت 1393/07/02 1393/07/03 1393/07/12
93 مرحله پنجم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان 1393/07/19 لغايت 1393/07/24 1393/07/26 لغايت 1393/07/27 1393/08/11 لغايت 1393/08/17 1393/08/15 1393/08/24
93 مرحله ششم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان 1393/08/30 لغايت 1393/09/06 1393/09/07 لغايت 1393/09/08 1393/09/17 لغايت 1393/09/19 1393/09/20 1393/10/01
93 مرحله هفتم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان 1393/10/13 لغايت 1393/10/18 1393/10/20 لغايت 1393/10/21 1393/11/06 لغايت 1393/11/08 1393/11/09 -
93 مرحله هشتم آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان 1393/11/18 لغايت 1393/11/23 1393/11/25 لغايت 1393/11/26 1393/12/11 لغايت 1393/12/13 1393/12/14 -
93 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1393/06/08 لغايت 1393/06/13 1393/06/15 لغايت 1393/06/16 1393/06/31 لغايت 1393/11/01 1393/07/03 1393/07/11
93 مرحله ‍پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1393/07/19 لغايت 1393/07/24 1393/07/26 لغايت 1393/07/27 1393/08/11 لغايت 1393/08/14 1393/08/15 1393/08/24
93 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1393/08/30 لغايت 1393/09/06 1393/09/07 لغايت 1393/09/08 1393/09/17 لغايت 1393/09/19 1393/09/20 1393/10/01
93 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1393/10/13 لغايت 1393/10/18 1393/10/20 لغايت 1393/10/21 1393/11/06 لغايت 1393/11/08 1393/11/09 -
93 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1393/11/18 لغايت 1393/11/23 1393/11/25 لغايت 1393/11/26 1393/12/11 لغايت 1393/12/13 1393/12/14 -


متقاضی گرامی:

1- تاريخ هاي ذكر شده در جدول فوق قطعي بوده وقابل تمديد يا تغيير نمي باشد. لذا داوطلب بايستي طوري برنامه ريزي نمايد كه تكاليف خويش را در تاريخ هاي اعلام شده انجام دهد.
2- چنان چه متقاضي از طريق كافي نت ثبت نام مي نمايد بايستي دقيقا اطلاعات وارد شده را كنترل نموده وچنان چه مغايرتي وجود داشته در تاريخ مشخص شده جهت ويرايش، اقدام نمايد.
3- داشتن كارت اعتباري (شناسه پرداخت و شماره پرونده)خريداري شده تا زمان صدور گواهينامه الزامي است. لذا متقاضي بايستي نهايت دقت را در نگهداري آن اعمال نمايد.
4- متقاضي بايستي عكس پرسنلی خود را دقيقاً مطابق مشخصات خواسته شده در صفحه 2 و 3 دفترچه تهيه و از ارسال صحيح آن اطمينان حاصل نمايد.
5- متقاضي بايستي از اتمام فرآيند ثبت نام، اطمينان حاصل نمايد. چنان چه ثبت نام نهائي نگردد واطلاعات وارد شده ذخيره نمی شود.لذا حقي براي این دسته از متقاضي ايجاد نخواهد شد.