جدول زمان بندي مرحله دوم آزمون ادواري

موضوع مرحله دوم
ثبت نام اينترنتي 90/10/1 لغايت 90/10/10
ويرايش اطلاعات / مشخصات 90/10/13 لغايت 90/10/15
اخذ کارت ورود به جلسه(از طريق سايت ادواري) 90/11/9 لغايت 90/11/12
تاريخ آزمون کتبي 90/11/14
اعلام نتايج آزمون کتبي 90/11/25
رسيدگي به اعتراضات به نمره آزمون کتبي 90/11/26 لغايت 90/11/28
مراجعه قبول شدگان به مراکز جهت ارائه مدارک ، بررسي و تشکيل پرونده 90/11/29 لغايت 90/12/4
آزمون عملي از 90/12/6 به بعد

متقاضی گرامی:

1- تاريخ هاي ذكر شده در جدول فوق قطعي بوده وقابل تمديد يا تغيير نمي باشد. لذا داوطلب بايستي طوري برنامه ريزي نمايد كه تكاليف خويش را در تاريخ هاي اعلام شده انجام دهد.

2- چنان چه متقاضي از طريق كافي نت ثبت نام مي نمايد بايستي دقيقا اطلاعات وارد شده را كنترل نموده وچنان چه مغايرتي وجود داشته در تاريخ مشخص شده جهت ويرايش، اقدام نمايد.

3- داشتن كارت اعتباري (شناسه پرداخت و شماره پرونده)خريداري شده تا زمان صدور گواهينامه الزامي است. لذا متقاضي بايستي نهايت دقت را در نگهداري آن اعمال نمايد.

4- متقاضي بايستي عكس پرسنلی خود را دقيقاً مطابق مشخصات خواسته شده در صفحه 2 و 3 دفترچه تهيه و از ارسال صحيح آن اطمينان حاصل نمايد.

5- متقاضي بايستي از اتمام فرآيند ثبت نام، اطمينان حاصل نمايد. چنان چه ثبت نام نهائي نگردد واطلاعات وارد شده ذخيره نمی شود.لذا حقي براي این دسته از متقاضي ايجاد نخواهد شد.

6- براي حرفه هایي كه در دفترچه با دو ستاره مشخص شده اند دراين مرحله به هيچ عنوان آزمون برگزار نخواهد شد.